Přehled usnesení zastupitelstva 2018-2022

Ustavující zasedání 7.11.2018

Usnesení 1/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov určuje ověřovateli zápisu Marcelu Matějusovou a Jana Šefčíka a zapisovatelem Šárku Pechlátovou.

Usnesení 2/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1 Volba starosty a místostarosty

1.1 Určení počtu místostarostů

1.2 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

1.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty

1.4 Volba starosty

1.5 Volba místostarosty

2 Zřízení finančního a kontrolního výboru

2.1 Zřízení výborů a určení počtu jejich členů

2.2 Volba předsedy finančního výboru

2.3 Volba předsedy kontrolního výboru

2.4 Volba členů finančního a kontrolního výboru

3 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Usnesení 3/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení 4/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn.

Usnesení 5/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Usnesení 6/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov volí veřejnou volbou starostu pana Stanislava Štěpánka.

Usnesení 7/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov volí veřejnou volbou místostarostu pana Zdeňka Staňka.

Usnesení 8/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení 9/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov volí předsedou finančního výboru paní Šárku Pechlátovou.

Usnesení 10/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov volí předsedou kontrolního výboru pana Jana Šefčíka.

Usnesení 11/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství na nejbližší zasedání.

Usnesení 12/1/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 10950,- Kč, za výkon funkce místostarosty ve výši 4800,- Kč, za výkon funkce předsedy výborů ve výši 1100,- Kč a za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 800,- Kč, veškeré platy jsou v hrubém před odvedením daně. Odměna bude poskytována od 1.11. 2018.

2. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 18.11. 2018

Usnesení 1/2/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov ustanovuje kontrolní výbor ve složení: předseda Jan Šefčík, členové Marcela Matějusová a Jaroslav Doubek.  

Usnesení 2/2/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov ustanovuje finanční výbor ve složení: předseda Šárka Pechlátová, členové Jaroslav Kovář a Ondřej Kübelbek.  

Usnesení 3/2/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu schvalováním rozpočtových změn: příjmy  – bez omezení, výdaje – do výše 5 mil. Kč.

Usnesení 4/2/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2019.

Usnesení 5/2/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření z období 1.1. 2018 – 30.10. 2018

Usnesení 6/2/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s přijetím finančního daru pro SDH Drachkov od pana Petra Beneše a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

3. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 16.12. 2018

Usnesení 1/3/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov nesouhlasí s prodejem pozemku č.p. 448 / 1 v k.ú. Drachkov u Strakonic.  

Usnesení 2/3/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemků 507/16 a 520/1 od septiku s biologickým filtrem a jejím svedením trubkami KG DN 125 do Drachkovského potoka. Přípojka bude připojena na septik s biologickým filtrem v místě stavby na p.p. č.st. 76 v k.ú. Drachkov u Strakonic.

Usnesení 3/3/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 1040015976/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Usnesení 4/3/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje nařízení o zákazu podomního prodeje.

Usnesení 5/3/2018: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s rozpočtem  na rok 2019.

Usnesení 6/3/2018: Zastupitelstvo

a)    Bere na vědomí povinnost obce Drachkov vyplývající z § 5 odst. (6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) o soustavném sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím vyhodnocování.

b)    Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.

c)    Schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Drachkov Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice („dále jen úřad územního plánování“), který splní povinnost pořizovatele vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona.

d)    Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1) stavebního zákona zastupitele obce Ing. Stanislava Štěpánka jako určeného zastupitele, který bude po dobu zpracování a projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Drachkov spolupracovat s pořizovatelem.

4. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 10.2. 2019

Usnesení 1/4/2019: Zastupitelstvo obce Drachkov povoluje sjezd z pozemku 227/16 na pozemek p.č. 283/8.

Zastupitelstvo souhlasí s přesunem plechových přístřešků MS Jezevčiny dále od zamýšleného oplocení p.č. 227/16 manželů Řehořových. Přesun bude realizován na základě vzájemné dohody manželů Řehořových a zástupce MS Jezevčiny. 

Usnesení 2/4/2019: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Usnesení 3/4/2019: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.2/2019 o místním poplatku ze psů.  

5. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 31.3. 2019

Usnesení 1/5/2019: Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu zajištěním nákupu zahradního traktoru s příslušenstvím do výše částky 120 000,- Kč.

Usnesení 2/5/2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s nákupem knih pro Obecní knihovnu ve výši 10 000,- Kč.

6. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 28.4. 2019

Usnesení 1a/6/2019: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu dořešením podmínek pronájmu pozemku p.č. 838 v k.ú. Drachkov u Strakonic a následným uzavřením smlouvy s poskytovatelem připojení internetu, firmou Starnet -> návrh smlouvy připraven  a předložen zastupitelstvu k vyjádření na zasedání zastupitelstva 16.6. 2019.  Zastupitelé po návrhu starosty navrhují uzavřít smlouvu po zabezpečení úklidu na pozemku p.č. 838 firmou Starnet.

Usnesení 1b/6/2019: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Urbitech - hlášení rozhlasu o poskytování komunikačních kanálů pro poskytování informací občanům.

7. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 16.6. 2019

Usnesení 1/7/2019:

1.     Zastupitelstvo bere na vědomí informace společností JVS a ČEVAK k majetkovému a ekonomickému rozboru stavu vodohospodářské infrastruktury obce Drachkov.

2.     Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu jednáním s firmou JVS ke zpětnému převodu vodohospodářského majetku a následným uzavřením smlouvy.

Usnesení 2/7/2019:

Zastupitelstvo: 

      I.        Bere na vědomí Zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Drachkov

     II.        Souhlasí se způsobem zohlednění připomínek, vyjádření a podnětů vzešlých z projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Drachkov

   III.        Schvaluje v souladu s § 6 odst. (5) písm. e) v kombinaci s § 55 odst. (1) a obdobným použitím § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování územního plánu Drachkov.

   IV.        Rozhoduje dle § 6 odst. (5) písm. a) a v návaznosti na § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti o pořízení Změny č. 1 územního plánu Drachkov, a to zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

Usnesení 3/7/2019:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Drachkov za rok 2018 s výrokem bez výhrad.

Usnesení 4/7/2019:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Drachkov za rok 2018 s výrokem bez výhrad.

8. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 25.8. 2019

Usnesení 1/8/ 2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový a skartační řád obce Drachkov. Usnesení 2/8/ 2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru sportovnímu klubu DYGRS Drachkov a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 3/8/ 2019: Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením sportovní klubovny v Drachkově, souhlasí s navrženými provozními pravidly a pověřuje starostu nákupem sportovního a ostatního vybavení do výše 90 000,- Kč.

Usnesení 4/8/ 2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem majetku z programu PHARE 2001 na Obec Drachkov.

9. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 15.9. 2019

Usnesení 1/9/2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uzavřením kupní smlouvy  k nabytí vodohospodářského oddělitelného majetku dle přílohy 1 návrhu smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení 2/9/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy  k nabytí vodohospodářského oddělitelného majetku, tj. stavbou technického vybavení bez čp/če, postavenou  na pozemku p.č. st. 60 v k.ú. Drachkov u Strakonic, obec Drachkov, se všemi součástmi a příslušenstvím a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení 3/9/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy  k nabytí vodohospodářského oddělitelného majetku nezapisovaného do katastru nemovitostí dle přílohy 1 návrhu smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení 4/9/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku k financování obce Drachkov a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení 5/9/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030053082/001 uzavřené mezi Obcí Drachkov a společností E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení 6/9/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uzavřením Smlouvy ke zpracování změn územního plánu obce Drachkov dle předložené cenové nabídky a pověřuje starostu jejím podpisem.

10. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 16.11. 2019

Usnesení 1/10/2019: Zastupitelstvo obce Drachkov nesouhlasí s prodejem pozemku 283/11 v k.ú. Drachkov.

Usnesení 2/10/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2020.

Usnesení 3/10/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření z období 1.1. 2019 – 30.10. 2019.

Usnesení 4/10/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s přijetím finančního daru pro SDH Drachkov od pana Petra Beneše a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Usnesení 5/10/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu podpisem smlouvy o obstarání správy, provozování a o nájmu vodohospodářského majetku obce Drachkov.

11. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 21.12. 2019

Usnesení 1/11/2019: Záměr pronájmu obecních pozemků 508/8 a 507/12.

Usnesení 2/11/ 2019: Poskytnutí finančního daru klubu FC Znakon Sousedovice, podpis smlouvy.

Usnesení 3/11/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Usnesení 4/11/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.2/2020 o místním poplatku ze psů.

Usnesení 5/11/ 2019: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s rozpočtem na rok 2020 s výrokem bez výhrad.

12. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 26.12. 2020

Usnesení 1/12/2020: Projednání investičních záměrů obce -> průběžně plněno

13. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 10.5. 2020

Usnesení 1/13/2020: Zřízení věcného břemene – úprava NN čp. 30 -  splněno, podepsáno

Usnesení 2/13/2020: Podpis k pronájmu částí pozemků p.č. 508/8 a 507/12 -> splněno, smlouva mezi P.K. a obcí Drachkov o pronájmu podepsána.

14. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 7.6. 2020

Usnesení 1/14/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje zařazení území obce Drachkov do územní působnosti MAS Strakonicko, z.s. na programové období 2021 – 2027 -  splněno.

Usnesení 2/14/2020: Rallye Pačejov – ředitel Rallye postupně zasílá informace k Rallye. Usnesení bude plněno v září.

Usnesení 3/14/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov projednalo závěrečný účet obce, účetní závěrku  a výsledek hospodaření za rok 2019 a souhlasí s jejich obsahem s  výrokem bez výhrad – splněno.

Usnesení 4/14/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s poskytnutím finančního daru MS Jezevčiny ve výši 20 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Bude splněno v průběhu měsíce září.

15. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 16.8. 2020

Usnesení 1/15/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního bytu na adrese Drachkov 34 Aleně Štěpánkové, bytem Drachkov 7. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním nájemní smlouvy na dobu určitou dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení. Usnesení splněno, smlouva o pronájmu bytu podepsána.

16. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 28.9. 2020

Usnesení 1/16/2020: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dodatku smlouvy o správě, provozování a nájmu vodohospodářského majetku do 31.12. 2021 firmou Čevak.-> splněno

Usnesení 2/16/ 2020: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s přijetím finančního daru pro SDH Drachkov od pana Petra Beneše a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.-> splněno.

Usnesení 3/16/ 2020: Obec vyhlásí Záměr pronájmu výše uvedených pozemků na úřední desce po minimální dobu 15 dnů. Rozhodnutí o pronájmu bude řešeno na následujícím zasedání zastupitelstva. -> splněno, záměr zveřejněn. Vzhledem k podané připomínce ze strany pana Češky dojde k úpravě původního záměru a zveřejnění Záměrů nových.

Usnesení 4/16/ 2020: Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330064729/001 (Drachkov – kabel NN, Starnet) a pověřují starostu jejím podpisem.-> splněno, smlouva odeslána, čeká se na vklad.

17. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 22.11.2020

Usnesení 1/17/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2021. -> splněno.

Usnesení 2/17/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření z období 1.1. 2020 – 29.10. 2020.-> splněno.

Usnesení 3/17/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov bere na kalkulaci vodného a pověřují starostu dokončením jednání o ceně vodného se společností ČEVAK. -> splněno, odesláno.

Usnesení 4/17/2020: Obec vyhlásí Záměr pronájmu pozemků jednotlivým žadatelům na úřední desce po minimální dobu 15 dnů. Rozhodnutí o pronájmu a vyhlášení záměru bude řešeno na následujícím zasedání zastupitelstva. Záměr bude vyhlášen 6.1. 2021.

Usnesení 5/17/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 7 000,- Kč klubu FC Znakon Sousedovice na reklamní účely a pověřuje starostu podpisem smlouvy. -> splněno, smlouva podepsána 8.12. 2020.

18. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 28.12. 2020

Usnesení 1/18/2020: schválení rozpočtu na rok 2021 -> Splněno.

Usnesení 2/18/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Současně se ruší vyhláška č.1/2020. -> Splněno.

Usnesení 3/18/2020: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku ze psů. Současně se ruší vyhláška č.2/2020. -> Splněno.

19. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 7.3.2021

Usnesení 1/19/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s panem Jiřím Hejzlem o pronájmu částí pozemků p.č. 508/2 a 507/17 s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ročním nájemným 500,- Kč.-> Splněno.

Usnesení 2/19/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s panem Václavem Češkou. o pronájmu částí pozemků p.č. 508/2 a 507/12 s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ročním nájemným 500,- Kč. -> Splněno.

Usnesení 3/19/2021: Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 504/1 na základě žádosti předložené p. Václavou Petelovou -> Splněno.

Usnesení 4/19/2021: Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 504/1 na základě žádosti předložené paní Simonou Češkovou -> Splněno.

Usnesení 5/19/2021: Vyjádření k žádosti o průjezd obcí při Invelt Rally Pačejov dne 3.10. 2021 -> Splněno.

20. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 27.6.2021

Usnesení 1/20/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s paní Václavou Petelovou o pronájmu částí pozemku p.č. 504/1 s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ročním nájemným 500,- Kč. -> Splněno.

Usnesení 2/20/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s paní Simonou Češkovou o pronájmu částí pozemku p.č. 504/1 s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ročním nájemným 500,- Kč. -> Splněno.

Usnesení 3/20/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s poskytnutím finančního daru MS Jezevčiny ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. -> Splněno.

Usnesení 4/20/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí č. PI-001030063138/001-ELIS uzavřené mezi Obcí Drachkov a společností EG.D, a.s. o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu jejím podpisem. -> Splněno.

Usnesení 5/20/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s přijetím finančního daru pro SDH Drachkov od pana Petra Beneše a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy -> Splněno.

Usnesení 6/20/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov projednalo závěrečný účet obce, účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2020 a souhlasí s jejich obsahem s výrokem bez výhrad.-> Splněno.

21. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 12.9. 2021

Usnesení 1/21/ 2021:

      I.        Zastupitelstvo obce Drachkov bere na vědomí dokumentaci Změny č. 1 územního plánu Drachkov včetně výsledku projednání.

     II.        Zastupitelstvo obce Drachkov konstatuje, že Změna č. 1 ÚP Drachkov není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   III.        Zastupitelstvo obce Drachkov vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Drachkov formou opatření obecné povahy.

Stav plnění: probíhá

Usnesení 2/21/ 2021:

Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s poskytnutím finančního daru SK Drachkov DYGRS ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Stav plnění: splněno

22. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 27.11.2021

Usnesení 1/22/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2022. -> splněno.

Usnesení 2/22/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření z období 1.1. 2021 – 27.9.2021.-> splněno

Usnesení 3/22/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č.2 Smlouvy o správě, provozování a nájmu vodohospodářského majetku. -> splněno.

Usnesení 4/22/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov bere na kalkulaci vodného a pověřují starostu dokončením jednání o ceně vodného se společností Čevak.->splněno.

Usnesení 5/22/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 7 000,- Kč klubu FC Znakon Sousedovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.-> splněno.

Usnesení 6/22/2021: Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330064729/001 (Drachkov – kabel NN, Ing. Hykš) a pověřují starostu jejím podpisem.->splněno.

Usnesení 7/22/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a pověřuje starostu zveřejněním jejího návrhu na úřední i elektronické vývěsce po dobu 15 dnů.->splněno.

Usnesení 8/22/2021: Obec pověřuje starostu vyhlášením Záměru pronájmu části pozemku č.p. 504/1 na úřední desce po minimální dobu 15 dnů.->splněno.

23. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 29.12.2021

Usnesení 1/23/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s rozpočtem na rok 2022 -> Splněno.

Usnesení 2/23/2021: Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-001030066588/003-UNES (Drachkov – kabel NN, p. Staněk) a pověřují starostu jejím podpisem. -> Splněno.

Usnesení 3/23/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s panem Č. o pronájmu částí pozemků p.č. 504/1 s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ročním nájemným 500,- Kč. -> Splněno.

Usnesení 4/23/2021: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku ze psů.  -> Splněno.

24. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 20.3.2022

Usnesení 1/24/2022: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje záměr na odprodej části pozemku pč. 825/1 o výměře 52 m2  a pověřuje starostu obce jeho zveřejněním.-> Splněno.

Usnesení 2/24/2022: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s poskytnutím finančního daru SK Drachkov DYGRS ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. -> Nesplněno, bude realizováno do konce května 2022.

25. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 15.5.2022

Usnesení 1/25/2022: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje závěrečný účet za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad-> Splněno.

Usnesení 2/25/2022: Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje účetní uzávěrku za rok 2021. Dokladem o schválení je protokol o účetní uzávěrce-> splněno.

Usnesení 3/25/2022: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s přijetím finančního daru pro SDH Drachkov od pana Petra Beneše a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy -> splněno.

Usnesení 4/25/2022: Obec Drachkov souhlasí s průjezdem obcí v rámci Invelt Rallye 2022 po komunikacích ve správě SÚS a po komunikacích v katastru obce, které jsou ve správě obce, jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v neděli 2.10.2022 v  úseku tratě rychlostní zkoušky na trase Pracejovice (mimo) – Drachkov – Kraselov – Makarov – Novosedly -> splněno.

Usnesení 5/25/2022: Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 na 7 členů -> splněno.

26. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 28.8. 2022

Usnesení 1/26/2022: Obec pověřuje starostu vyhlášením Záměru pronájmu části pozemku č.p. 520/1 na úřední desce po minimální dobu 15 dnů. -> V procesu plnění (vyvěšeno). 

Usnesení 2/26/2022: Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s poskytnutím finančního daru SK Drachkov DYGRS ve výši 15 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.-> Splněno.

Usnesení 3/26/2022: Obec pověřuje starostu podáním žádosti o bezúročnou půjčku na investici do vodohospodářské infrastruktury ve výši 300 tis. Kč od JVS České Budějovice a v případě jejího schválení jej pověřuje podpisem a uzavřením příslušné smlouvy. -> Smlouva o zápůjčce schválena JVS a před podpisem ze strany Obce.

27. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 18.9. 2022

Usnesení 1/27/2022: Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330064415/001-FIA (Drachkov – kabel NN, p. Bláha) a pověřují starostu jejím podpisem.-> Splněno

Usnesení 2/27/2022: Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330074044/003-FIA (název akce Drachkov – kabel NN, p. Staněk) a pověřují starostu jejím podpisem -> splněno.