Historie

Dějiny obce Drachkov sahají do dávné minulosti a jsou úzce spjaty s vývojem Prácheňského kraje, jehož charakter i rozlohu určovaly vnější osudy závislé na politickém vývoji. Prácheňský kraj byl jedním z historických krajů Království českého, a vezmeme-li v úvahu územní jednotku hradské správy, která vzniku kraje předcházela, trvalo Prácheňsko jako region bezmála tisíc let. V minulosti patřilo strakonické území ke třem župám: Prácheňské, Volyňské a Bozenské. Sídlem župních úřadů byla Prácheň, k níž příslušely jednotlivé fary, tedy i Strakonice, k nimž přináležel i Drachkov. Dnes je Prácheňsko rozděleno do tří krajů – největší část zůstala v Jihočeském kraji, menší západní část je součástí Plzeňského kraje a malá severní část součástí kraje Středočeského. Prácheňsko zahrnuje celý okres Strakonice, větší část okresů Klatovy, Písek, Prachatice a menší část okresů České Budějovice, Plzeň-jih a Příbram. Geograficky se téměř dokonale shoduje s povodím řeky Otavy. Rozloha Prácheňska v krajských hranicích z r. 1850 činila 4601 kilometrů čtverečních a ještě tehdy, v polovině 19. století, šlo o kraj lidnatější, bohatší a významnější než sousední Plzeňsko a Českobudějovicko. Pád feudalismu r. 1848 způsobil zánik vrchnostenské správy a na jejím místě se r. 1850 začala budovat soustava okresů. 


 V okolí dominantních hradů, Práchní na východě počínaje až ke hradu strakonickému, se vcelku logicky usazovali lidé, aby zde i přes nepříliš příznivé zemědělské a klimatické podmínky pěstovali rozličné plodiny, chovali dobytek a věnovali se lesnímu hospodářství. Nejinak tomu bylo i na tomto místě, kde pod vrchem zvaným Kamenná bába stál prý poblíž potoka zpočátku jen dvůr vladyky Drahka. Odtud také pramení původní název obce „Drahkov“. Jedná se však o legendu, neboť historické prameny se o žádném dvoru či tvrzi v této lokalitě nezmiňují. Nejbližší tvrz se nacházela v Kraselově. Ta je však zmíněna až v 2. polovině 14. století. Odkdy se již píše „Drachkov“, nelze jednoznačně určit. Také nevíme, kdy samotná ves vznikla, a zřejmě se to již nikdy nedozvíme. Nutno však přiznat, že odvození názvu vsi s příponou -ov od jména patrně původního majitele je z etymologického hlediska správné. 

První písemná zmínka o malé osadě je v listině z 5. listopadu 1318, ve které Vilém ze Strakonic, syn Bavora II., potvrdil různé donace svých předků johanitské komendě. Ves tedy byla majetkem strakonického johanitského řádu. Hned druhá listina, v níž se slovo Drachkov objevuje, je z 1. května 1319. Podle této listiny Vilém věnoval převorovi a bratřím komendy křižovníků sv. Jana ve Strakonicích (po r. 1530 nazýváni maltézští rytíři) les řečený „Písčina“ (v listině psáno Piescina) mezi osadami Smiradice a Drachkov (v listině psáno Semiradicz et Dracow). Další zmínka o Drachkovu je z r. 1395, kdy byl u oltáře Panny Marie v pražské kapitule sv. Víta vysvěcen klerik Oldřich z Drachkova. Ovšem nejspíše se jedná o jiný Drachkov. Z doby husitských válek se bohužel žádná zmínka o Drachkovu nezachovala. Předpokládá se, že ves přetrvávala po několik století bez výraznějších změn, aniž by se příliš rozšiřovala. 

Tak tomu bylo až do Bílé hory. Do té doby si český venkovský lid udržoval celkem slušnou životní úroveň a jistou míru svobody. Dopady třicetileté války se nevyhnuly ani zdejší obci. Sice se nepodařilo nalézt přímé důkazy svědčící o řádění švédského vojska ve vsi, ale vzhledem k tomu, že okolní vsi byly zcela či z větší části vypáleny, lze předpokládat, že nejinak tomu bylo i zde.  Jedním z dokumentů dokládajících pohromy způsobené válkou je berní rula kraje Prácheňského z doby císaře Ferdinanda III. z r. 1654, tedy před 360 lety. Jedná se o první soustavný popis poddanské půdy a jejích držitelů, v podstatě nejstarší katastr, jenž byl základním podkladem pro berni (výběr daní). Podle berní ruly ve vsi „Drachkovo“ (tak je zde psáno) hospodařilo osm větších rolníků (sedláků), kteří osévali více než 30 strychů polí (přepočteno na současné měrné jednotky je to více než osm a půl hektaru) a chovali dobytek. Dále zde hospodařilo na menších plochách, ne větších než šest strychů, šest takzvaných zahradníků, kteří též chovali dobytek, ovšem ve velmi omezené míře. Jen jediný byl bez polí. 

V r. 1747, tedy zhruba sto let od prvního soupisu půdy, byl zpracován tzv. tereziánský katastr, jemuž předcházela vrchnostenská přiznání z r. 1713, obsahující výčet všech poddanských usedlostí s popisem polí a luk, s výčtem dobytka a řemesel provozovaných poddanými. Z těchto přiznání byl pořízen podrobný popis rustikální půdy, na níž spočívala hlavní tíha kontribucí. V podstatě se jednalo o opravu berní ruly. Podle tohoto katastru bylo v Drachkově registrováno celkem 17 hospodářství, k nimž přináležela půda podléhající berni. 

V pokračující době 18. a zejména 19. století se obec rozrostla o další usedlosti a v roce 1850 již čítala 22 stavení a 159 obyvatel. V r. 1774 uzákonila Marie Terezie povinnou školní docházku. S ohledem na nízký počet obyvatel neměla obec vlastní školu, a tak musela dítka školou povinná pěšky docházet do Strakonic. V r. 1836 pak byla zřízena škola v Sousedovicích, do níž byl přiřazen i Drachkov. 

Obec začala nabývat na významu i jako součást lokálního dopravního koridoru. Na mapách z r. 1837 je již vyznačena upravená silnice tzv. druhého řádu, vedoucí ze Strakonic do Kraselova přes Drachkov. V r. 1864 byl pak vydán zemský zákon o okresních zastupitelstvech a těmto bylo uloženo zřizovat a udržovat komunikace silniční, mezi kterými je uvedena i silnice z Drachkova do Lhoty u sv. Anny a dál do Kraselova a Němčic. 

Třísetleté období po Bílé hoře bylo zakončeno stejnou tragédií, jakou začalo, a sice 1. světovou válkou. Tragické osudy se nevyhnuly ani zdejším obyvatelům. Ve jménu rakousko-uherského mocnářství položilo své životy i 11 zdejších otců a synů. Jejich památku připomíná pietní místo na návsi, symbolicky ohraničené českými lipami. 

Novodobé dějiny obce jsou již zachyceny v pamětní knize a obecní kronice, která je vedena od r. 1934 s retrospektivními zápisy od r. 1923. Je zde věrně zachycena bohatá spolková činnost a významné společenské události. 

 

Pro obec Drachkov zpracoval Jiří Veselský