O českém venkově

Český venkov ztrácí svůj charakteristický ráz

Vesnická sídla byla odjakživa spjata především s přírodou, z čehož vychází její tradiční hodnoty. Český venkov je však součástí našeho kulturního dědictví, o které bychom měli pečovat, udržovat je a dále je rozvíjet.
Nová výstavba by měla přispět k zachování charakteristického rázu vesnic jako kulturní hodnoty a navázat na jednotlivé tradice a historii. Těmto požadavkům však bohužel vůbec nevyhovuje většina dnešních řešení katalogových domů. Zachování původního rázu vesnice je nelehké. Důvodů je několik. Mezi nejzásadnější patří deformovaný vkus lidí, kteří se na vesnici snaží dostat co nejvíce „originálních“ prvků. Ty čerpají nejenom ve městech v tuzemsku, ale s oblibou po celém světě.
Typický ráz vesnice je dnes spíš minulostí
Stavebníci se snaží odlišovat se od sebe za každou cenu. Inspirace se nebojí čerpat kdekoli v zahraničí, hlavně, že mají něco jiného. Tak se v českých dědinách setkáváme s americkými ranči i bavorskými usedlostmi. Pro každou krajinnou oblast je vhodný jiný typ stavebních konstrukcí. U nás je například po staletí ozkoušený sklon střechy kolem 45 stupňů, který dobře odolává našim podnebním vlivům.
Kulturní bohatství
Rozmanitost krajiny, sídla a usedlosti typické pro konkrétní části Evropy, jsou vzácným kulturním statkem. Česká, moravská i slezská vesnice stále ještě nabízí prvky, které jsou obdivuhodné v rámci celé Evropy. Abychom udrželi i do budoucna náš specifický ráz vesnic, je třeba dodržovat jistá pravidla.

 • odborný přístup k plánování obce
 • zachování místního rázu vesnice
 • obnova původních architektonických prvků
 • využívání materiálů, které umocňují místní specifika
 • nepřekročení dvoupodlažní výstavby
 • zachování a obnova objektů dřívější vybavenosti
 • péče o vysokou zeleň a výsadba nových stromů
 • provázání krajinné zeleně se zelení vesnice a přirozené začlenění vesnice do krajiny
 • posuzovat nové investice i z hlediska hygieny prostředí (hluk, zápach, odpad)
 • zachování historických dominant vesnice

Globalizace vesnice
Globalizace vesnice patří k největším rizikům, které mohou mít za následek zničení původních vesnic. V současné první fázi se tento problém týká především vesnic ležících v bezprostřední blízkostí velkých měst. Obyvatelé měst tu využívají výhodnou nabídku pozemků pro výstavbu rodinných domů a vznikají zde nové urbanistické celky, někdy nazývané jako „podnikatelské baroko“. Tyto zástavby nemají s původním charakterem obce nic společného.

Zánik vesnice

        Zatímco předchozí problém vyplýval z nadměrného zájmu o pozemky ve vesnici díky své geografické poloze, vzdálenější a odlehlejší vesnice se budou potýkat spíše s hrozbou zániku v důsledku minimálního zájmu investorů. Tyto vesnice ležící mimo městské aglomerace jsou ohrožovány neustálým snižováním počtu obyvatelstva.

    • Stárnutí obyvatelstva

,

   • stěhování mladých lidí do měst za prací,
   • využívání domů pouze rekreačně jako chaty a chalupy.

 

   Snižující se počet obyvatel má za následek rušení občanské vybavenosti (školy, obchody, služby), čímž obec ztrácí na atraktivitě a bludný kruh se roztáčí.

 

 

   Obce s tímto problémem by měly dbát na:

   • Zlepšení dopravního spojení,
   • podpora mladé generace,
   • hledání nových rozvojových možností (například cestovní ruch),
   • zlepšování estetického vzhledu vesnice,
   • důraz na zdravé životní prostředí.

Požadavky na moderní bydlení na vesnici

      Současné požadavky na funkci a kvalitu bydlení odrážejí měnící se způsob života. V moderním rodinném domě na venkově zcela vymizela původní hospodářská funkce. Dnešní rodinné domky jsou zaměřeny zejména na funkci relaxační a regenerační.

 

Výhody bydlení na venkově:

   • Možnost zvolení vlastního optimální dispozičního řešení domu,
   • propojení vnitřních prostor domu s venkovními obytnými prostorami (terasy, okrasné zahrady, bazén, sportovní plochy),
   • zajištění tepelné pohody (vhodné ostínění, izolace, nasměrování oken),
   • dostatek obytného místa a úložných prostor,
   • levnější náklady na pořízení bydlení,
   • příznivé životní prostředí,
   • možnost relaxace a odpočinku v okolní přírodě.

Nevýhody bydlení na venkově:

   • Vyšší životní náklady (dojíždění za prací, za kulturou, často dražší zboží v místních prodejnách),
   • nedostatek pracovních příležitostí,
   • nedostatek kulturního a sportovního vyžití,
   • nemovitosti ztrácejí se zvyšující se vzdáleností od města na hodnotě.

 

      Je obtížné striktně stanovit výhody či nevýhody života na venkově. Vše záleží na životním stylu lidí. Každý je spokojený především tam, kde jsou do největší míry uspokojovány jeho potřeby. Průzkumy však ukázaly, že městští lidé jsou mnohem více cílevědomí, soběstační, aktivní a mají větší přehled. Rádi zkoušejí nové věci, jsou více tvořiví a flexibilní. Jsou ale také více povrchní a méně zodpovědní.

 

      Současný trend směřuje k bydlení ve městech, případně při okrajích větších městských aglomerací. Lidé žádají komfort, pohodlí, služby, zábavu, pracovní příležitosti, a to vesnice většinou nenabízí.

Co zlepšit v našich vesnicích, aby se život v nich co nejvíce zatraktivnil?

      Mezi nejdůležitější faktory patří občanská vybavenost, možnosti podnikání, zajištění pracovních příležitostí, dobrá dopravní dostupnost, rozvoj technické vyspělosti, možnosti rekreace, sportu a rozvoj cestovního ruchu.

 

Není vesnice, jako vesnice

        Je obtížné porovnávat vesnici vzdálenou kousek od města a vesnici, kde lišky dávají takzvaně dobrou noc. První typ vesnice se podobá spíš městu, proto se zaměříme na vesnice, které jsou od větších měst vzdálenější. Dalo by se říct, že problémy vesnic jsou umocňovány jejich vzdáleností od městských aglomerací.

Občanská vybavenost moderní vesnice

        Občanská vybavenost je důležitým ukazatelem, na kterém záleží budoucí osud vesnice. Svojí strukturou ovlivňuje funkční, kulturní i společenskou hodnotu obce.

 

   Ke standardní občanské vybavenosti vesnice patří:

   • školská zařízení (mateřská škola, základní škola)
   • kulturní zařízení (knihovna, kulturní sál, kino)
   • sportoviště (fotbalové hřiště, tělocvična)
   • zdravotnické středisko (nebo alespoň lékař)
   • sociální služby (domov důchodců, jídelna)
   • obchody
   • ubytování (penziony)
   • veřejné stravování (hospody, bufety, restaurace)
   • finanční služby (banka)
   • pošta
   • politické a zájmové celky

Nová doba přináší stále více požadavků na občanskou vybavenost:

   • diskotéky a noční kluby
   • speciální školy
   • internetové kavárny
   • videopůjčovny
   • fitcentrum
   • tenis, minigolf, golf
   • směnárna
   • supermarket
   • čerpací stanice

Co (ne)může vesnice nabídnout?

Možnosti podnikání a získání pracovního uplatnění.  

   Vesnice byla vždy zaměřená spíše zemědělsky. S poklesem podílu osob zaměstnaných v zemědělství je pro venkov nezbytně nutné podporovat vznik nových pracovních příležitostí.

Zemědělství v obci. 

   Zemědělský sektor hraje stále nezanedbatelnou funkci. Produkce potravin stojí na první příčce, druhotnou, i když neméně důležitou činností, je obhospodařování a kultivace půdy. Část zemědělců se vrhla na jiné odvětví, nežli produkce, a tím je agroturistika, která má v našich podmínkách mnohé co nabídnout. Ruku v ruce s agroturistikou přicházejí požadavky na další služby, a tím i možnosti dalších podnikatelských příležitostí, jako jsou hotely, penziony, restaurace, rekreační zařízení nebo sportovní zařízení.

Průmyslové zóny na venkově.

     Industrializace venkova již začala a tento trend i nadále pokračuje. Existují odvětví, které se hodí lépe na venkov než do města. Jedná se například o mlýny, pivovary, pily, dále o výrobní nebo skladovací prostory.

 

Rozvoj a modernizace služeb

   . S rozvojem podnikání a novou výstavbou narůstají požadavky na rozvoj služeb. Jde o zřizování pošt, poboček bank, opraven, krejčovství, kadeřnictví nebo o tradiční řemeslnou výrobu. Rozšíření nabídky služeb přinese nejenom nová pracovní místa, ale zatraktivní vesnice pro její trvalé obyvatele i pro cestovní ruch.


Obezřetnost při povolování podnikatelských aktivit

   . Obce by při povolování podnikatelských záměrů měly pečlivě zvažovat, zda rozhodnutí nebude mít negativní následky z hlediska ekologie a životního prostředí. Zisk z továrny nebude mít pro obec takovou cenu, pokud bude na úkor spokojenosti obyvatel, kteří by se poté mohli raději odstěhovat, než snášet negativní vlivy nevhodně zvoleného odvětví průmyslu.

 

Požadavky na dopravní dostupnost

   . Aby byla obec pro své obyvatele zajímavá, měla by nabízet kvalitní autobusové spojení. Rozvoj automobilové dopravy má za následek požadavky na parkovací plochy, čerpací stanice, opravny vozidel, prodejce automobilů a jiné. Obec získá na atraktivitě také zbudováním stezek pro pěší, bruslaře i cyklisty.

 

Inženýrské sítě.

   Samozřejmostí by měla být možnost připojení se k veřejným sítím (voda, plyn, elektrika, kanalizace). Výhodou jsou telefonní rozvody, internet, kabelová televize.

Rozvoj rekreace a sportu.

   V minulosti bylo sportovní vyžití na vesnice omezeno na hřiště nebo tělocvičnu. Obce by však měly a mohly nabídnout podobné možnosti, jako města. Ke zbudování horských drah pro cyklisty, kuželkárny, koupaliště nebo krytého bazénu má ještě lepší možnosti než město.

 

Rozvoj cestovního ruchu.

   Pokud to jen povahu obce trochu umožňuje, je vhodné investovat do cestovního ruchu. Například vinařské oblasti na jižní Moravě se tohoto úkolu zhostily na výbornou, připravily vinařské stezky, které mají ohlas po celé republice. Je třeba vyzvednout místní památky nebo zajímavé krajinné celky. Množství turistů je přímo úměrné ziskům, které obec a místní podnikatelé utrží.
   Převzato ze serveru

www.svetbydleni.cz

   .Výběr – 22.08.2007 – Monika Herzigová, 2007-08-22 17:45:02